Algemene voorwaarden


Artikel 1

Elk bestek dat door onze maatschappij wordt aangeboden en dat een akkoord van de klant voor gevolg heeft, is voor zijn uitvoering onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, die voorrecht hebben op alle clausules die gebruikelijk op de bestelbons of andere documenten van onze klanten voorkomen, behalve schriftelijke aanvaarding van deze door onze maatschappij.


Artikel 2

Een brief of bestelbon die door onze klant ondertekend is, vertegenwoordigt een formele verbintenis van zijnentwege, zelfs wanneer dit niet schriftelijk door onze maatschappij bevestigd wordt.


Artikel 3

Onze maatschappij behoudt zich het recht voor de uitvoering van een bestelling te onderwerpen aan en voorafgaande storting van een voorschot. Bij gebrek van betaling van dit voorschot door de klant binnen de tien dagen na zijn bestelling, mag deze uit volle recht en zonder aanmaning opgezegd worden, ten laste en ten grieve van de klant. In geval van opzegging door het feit en ten laste van de klant, blijft het gestorte of te storten voorschot door onze maatschappij verworven, mits voorbehoud van bijkomende schadeloosstelling in het geval dat de aan onze maatschappij berokkende schade belangrijker zou zijn dan het bedrag van het voorschot.


Artikel 4

De leveringstermijnen die in onze bestekken vermeld staan, worden slechts als aanduiding aangegeven daar onze maatschappij zelf afhankelijk is van de Belgische of buitenlandse leveranciers. Hieruit volgt dat het niet naleven van een termijn die in ons bestek vermeld staat niet door de klant kan ingeroepen worden om schadeloosstelling of het opzeggen van de bestelling te eisen.


Artikel 5

De prijzen die in onze bestekken zijn opgegeven, worden bepaald mits rekening te houden met de economische toestand die heerst ten tijde van het opstellen van het bestek. Zij voorzien het leveren van goederen op de werf die door de klant werd aangeduid. Ze zijn echter ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging aan wijzigingen onderworpen om rekening te houden met een gebeurlijke prijsverhoging van de grondstoffen, de lonen of van andere lasten. De BTW en andere vastgestelde of vast te stellen belastingen zijn niet in onze prijzen inbegrepen en zijn ten laste van de klant.


Artikel 6

Een bestelling van wisselstukken wordt aan de klant verzonden op zijn kosten en op zijn risico.


Artikel 7

De goede uitvoering van een bestelling alsook de afname daarvan worden verondersteld als door de klant aanvaard, indien acht dagen na het beëindigen geen schriftelijke bevestiging ervan. Na het verstrijken van deze termijn kan geen enkele klacht meer worden aangenomen. De fouten die een klacht van de klant zouden kunnen rechtvaardigen, kunnen onze maatschappij slechts verplichten tot het vervangen van de als defect erkende goederen of tot het degelijk uitvoeren van de werken, met uitsluiting van de storting van welke vergoeding dan ook. De vervangen en defecte goederen blijven eigendom van onze maatschappij. In geen geval mag een klacht als voorwendsel ook dienen voor uitstel van betaling van onze facturen.


Artikel 8

Stakingen, opstanden, epidemieën en, meer in het algemeen, de gevallen van heirkracht, ontslaan onze maatschappij van de gehele of gedeeltelijke bestelling of machtigen haar de uitvoering zonder vooropzeg te schorten. In dergelijk geval is het de klant niet toegelaten, te welken titel ook, schadeloosstelling te eisen.


Artikel 9

Elk bestek dat door onze maatschappij wordt aangeboden en dat een akkoord van de klant voor gevolg heeft, is voor zijn uitvoering onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden, die voorrecht hebben op alle clausules die gebruikelijk op de bestelbons of andere documenten van onze klanten voorkomen, behalve schriftelijke aanvaarding van deze door onze maatschappij.


Artikel 10

Onze facturen zijn contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel. Elke factuur die op haar vervaldag onbetaald blijft, wordt van rechtswege vanaf de daarop volgende dag waarbij de ingebrekestelling vermoed is verricht te zijn, rentegevend van een interest die overeenstemt met de discontovoet van de Nationale Bank voor effecten die meer dan 12 maanden te lopen hebben, vermeerderd met 2.5% met een minimum van 9%. De gedomicilieerde wissels zullen ter betaling aanvaard worden waarbij alle discontokosten, of welke andere lasten ook, ten laste van de klant zijn. In geval van een niet te rechtvaardigen in gebreke blijven van betaling van een factuur, is de klant er bovendien aan gehouden, ten titel van penaliteit, een bedrag te betalen dat gelijk is aan 20% van de waarde van de factuur, met een minimum van 25EUR, zonder rekening te houden met de uitstelinteresten en met de gerechtskosten.


Artikel 11

Alle tekeningen, bestekken, meetstaten, schema’s, afbeeldingen, enz..., die aan de klant worden voorgelegd, blijven de persoonlijke eigendom van onze maatschappij en het is de klant verboden deze aan om het even welke derde partij mede te delen. Deze documenten zijn voor onze maatschappij in geen geval bindend en hun aanduidingen gelden als zijnde benaderend.